Best verkochte producten

 • paarden kinderhorloge
  Paarden Horloge

  Op zoek naar een leuk paardenhorloge? Dan is dit de juiste keuze! Het...

  € 19
 • kinderhorloge met lichtjes
  Calypso Horloge

  Opvallend en kwalitatief tienerhorloge van het merk Calypso. Druk op de...

  € 39
 • waterdicht vliegtuig horloge
  Q&Q Horloge

  Waterdicht vliegtuighorloge. Stoer vliegtuig kinderhorloge voor jongens....

  € 29
 • Rood meidenhorloge Q&Q
  Q&Q Horloge

  Met dit meidenhorloge haal je een mooi cadeautje in huis! Dit horloge...

  € 28

Aanbiedingen

Nieuwe producten

 • Q&Q Horloge
  Q&Q Horloge

  Een horloge voor echte stoere tieners! Het merk Q&Q staat voor...

  € 39
 • Kinderhorloge Konijn
  Kinderhorloge Konijn

  Het leukste kinderhorloge voor de kleine meid die gek is op konijnen! Op...

  € 32
 • Q&Q Horloge
  Q&Q Horloge

  Dit stoere kinderhorloge van het merk Q&Q is waterdicht tot minimaal...

  € 34

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kidshorloge.nl. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van kidshorloge.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. kidshorloge.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door kidshorloge.nl erkend
1.4 kidshorloge.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal kidshorloge.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van kidshorloge.nl zal , behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door kidshorloge.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapportvan de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


4. Zichttermijn / Herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) , heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan kidshorloge.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan op terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij kidshorloge.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt kidshorloge.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Alsook voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden , bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel verouderen of bederven.


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij kidshorloge.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van kidshorloge.nl. kidshorloge.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 kidshorloge.nl respecteerd de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwlijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 kidshorloge.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst ( nieuwsbrief) Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie
6.1 kidshorloge.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van kidshorloge.nl komt overeen met de fabrieksgarantie. kidshorloge.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer ( alvorens over te gaan tot terugzending aan kidshorloge.nl ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan kidshorloge.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan kidshorloge.nl worden geretourneerd. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door kidshorloge.nl gegrond worden bevonden, zal kidshorloge.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van kidshorloge.nl en mitsdien het bedrag derschadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van kidshorloge.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van kidshorloge.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van kidshorloge.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten , waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 kidshorloge.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet -leidinggevens personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien : A ) en zolang de afnemer jegens kidshorloge.nl in gebreke is; B ) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren / of bewerken. ; C ) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van kidshorloge.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D ) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen tenaanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend , tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt kidshorloge.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden kidshorloge.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van kidshorloge.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 kidshorloge.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen , wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen kidshorloge.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door kidshorloge.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 kidshorloge.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en Specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto"s, tekeningen etc ; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van kidshorloge.nl gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht
10.1 Kidshorloge.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in electriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van kidshorloge.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 kidshorloge.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is kidshorloge.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien kidshorloge.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid
11.1 kidshorloge.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door kidshorloge.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij kidshorloge.nl zolang de afnemer de vorderingen van kidshorloge.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van kidshorloge.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander bedoeld in art. 3:92 BW.
12.2 De door kidshorloge.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 de afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan kidshorloge.nl of een door kidshorloge.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin kidshorloge.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht kidshorloge.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan kidshorloge.nl.


13. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen kidshorloge.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij kidshorloge.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.